Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten in mijn praktijk en voor het geven van een goede behandeling  is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Als je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om jouw deze diensten te kunnen verlenen.
Ik gebruik deze persoonsgegevens voor:
* Het onderhouden van contact
* Het bieden van een persoonlijk behandelingstraject
* Het opstellen van een factuur (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum)
* Het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
* Nakoming van wettelijke verplichtingen

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.
Als ik een casus bespreek in intervisiegroepen doe ik dat altijd anoniem.
Als ik op een andere manier gebruik wil maken van jouw gegevens, neem ik contact met je op en doe ik dit alleen met jouw expliciete toestemming.

De volgende persoonsgegevens verwerk ik in een papieren dossier: naam, geslacht, geboortedatum,  adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres,  huisarts, datum van de behandeling, gespreksverslag, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik heb een digitaal dossier voor de facturen, deze worden per email verstuurd. Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij  jouw zorgverzekeraar: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, datum van de behandeling, korte omschrijving van de behandeling: natuurgeneeskundig consult en de kosten van het consult.

Bij kinderen en jongeren van 12 t/m 15 jaar geven zo mogelijk beide ouders een schriftelijke toestemming voor de behandeling en voor het vastleggen van gegevens in het dossier. Als dit niet mogelijk is en het doorgaan van de behandeling in het belang van het kind/de jongere is, is toestemming van één ouder mogelijk, mits die de volledige  verantwoordelijkheid op zich neemt. Voor de intake krijg je een behandelingsovereenkomst via e-mail toegestuurd die door beide ouders worden ondertekend.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Daarna worden jouw gegevens vernietigd.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat me dit vooral weten.

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. De nieuwste versie staat altijd op de website.